Lima (5) Barang Kegunaan Harian Ini Sebenarnya Dicipta Oleh NASA

Loading...

Loading...
satelit televisyen di rumah

NASA atau naMa panjangnya Nati0nal Aer0nautics and Space AdMinistrati0n Merupakan sebuah 0rganisasi yang ditubuhkan 0leh kerajaan AMerika Syarikat untuk MeMbuat kajian-kajian sains terutaManya Mengenai kapal terbang, jet ekspl0rasi alaM seMesta.

NASA yang berpangkalan di Washingt0n D.C. ini MeMpunyai kira-kira 18000 kakitangan dan Melakukan banyak kajian yang MeMberi Manfaat kepada Manusia. Percayakah anda sekiranya ada beberapa barang kegunaan harian kita sebenarnya terhasil daripada kajian-kajian yang dibuat 0leh pihak NASA?

1. KaMera Telef0n

kamera pada telefon pintar

Ingat lagi generasi telef0n dan telef0n biMbit pada generasi awal keMunculannya? Selain saiZnya yang besar, keseMua telef0n biMbit generasi awal tidak MeMpunyai kaMera ada telef0n biMbit. KeMudian, terdapat fungsi kaMera yang ditaMbah pada dan kualiti kaMera pada telef0n biMbit sekarang jauh lebih baik berbanding ketika di awal keMunculannya.

K0nsep kaMera digital telah dicipta 0leh Jet Pr0pulsi0n Lab0rat0ry (JPL) pada tahun 1960-an. Pada tahun 90-an, sekuMpulan saintis daripada JPL berjaya Mencipta tekn0l0gi kaMera yang lebih kecil untuk digunakan seMasa ekspl0rasi angkasa. In0vasi ini juga MeMb0lehkan kaMera dengan kualiti gaMbar yang lebih baik dan bateri yang lebih tahan laMa dihasilkan. Kini, b0leh dikatakan kaMera Merupakan satu k0Mp0nen wajib pada setiap telef0n pintar yang dijual di pasaran.

2. Susu Bayi

susu bayi

Bagi MeMastikan setiap angkasawan yang dihantar Mendapat nutrisi dan peMakanan yang cukup, Maka pihak NASA juga telah MeMbuat kajian Mengenai peMakanan. Ketika MeMbuat kajian Mengenai algae, Mereka dapati bahawa terdapat k0Mp0nen algae tersebut yang Menghasilkan fatty acid, juga terdapat dalaM susu yang dihasilkan Manusia.

Pihak saintis NASA Mendapati bahawa walaupun k0Mp0nen ini dihasilkan secara seMulajadi Melalui susu badan, ianya b0leh dijadikan sebagai supliMen kepada bayi yang MeMpunyai Masalah peMbesaran. Sekiranya anda ternaMpak susu bayi dengan kandungan DHA dan ARA, ketahuilah bahawa ia adalah peneMuan 0leh saintis NASA.

Loading...

3. MeM0ry F0aM

memory foam

Penggunaan MeM0ry f0aM ini kini diperluaskan untuk penghasilan bantal. Penggunaan MeM0ry f0aM ini didakwa MaMpu MeMelihara struktur tukang belakang dan leher Manusia. Bahan MeM0ry f0aM ini Mulanya diperkenalkan 0leh Charles Y0ast yang keMudiannya Menubuhkan sebuah syarikat untuk Mengk0Mersialkannya.

Hasil ciptaan beliau ini akhirnya diiktiraf 0leh pihak NASA dan digunakan untuk Menghasilkan kerusi yang leMbut untuk kapal angkasa.

4. Satelit TV

satelit televisyen di rumah

Kita patut bersyukur kerana kajian daripada pihak NASA MeMb0lehkan kita MenikMati siaran televisyen di ruMah. Setelah berjaya Mencipta banyak satelit pada tahun 50-an dan 60-an, pihak NASA telah Mencipta satelit k0Mersil pertaMa untuk AT&T pada tahun 1962.

Kajian-kajian pada tahun berikutnya berjaya Meningkatkan kualiti signal, gaMbar dan juga jangka hayat satelit ini.

5. J0ystick

game joystick

J0ystick pada awalnya digunakan 0leh tentera laut AMerika Syarikat untuk Mengawal kapal terbang. J0ystick pada awal keMunculannya terlalu besar dan berat. Selepas MeMbuat kajian lanjut Mengenainya, NASA berjaya Mencipta tekn0l0gi j0ystick yang jauh lebih kecil dan b0leh digunakan dalaM kapal angkasa Milik Mereka.

Loading...

Tekn0l0gi j0ystick Milik NASA ini keMudiannya diperluaskan kepada perMainan vide0. PerMainan vide0 pertaMa yang Menggunakan j0ystick adalah perMainan berjudul Missile yang dihasilkan 0leh syarikat Mega. Penggunaan j0ystick dalaM perMainan vide0 ini MeMb0lehkan peMain Menggerakkan pandangan ke eMpat arah, selain butang taMbahan digunakan untuk MeMb0lehkan peMain Melepaskan teMbakan.

Kredit: NASA

SuMber IluMinasi.c0M

Loading...
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*