Viral Kini :: Belajar Saja Tinggi, Tapi Akal Pendek. Alasan ‘Karut’ Guna Ganja Untuk Mudah Faham Pelajaran

Loading...

Loading...

 

UALA LUMPUR – SeKUMpUlan 10 pelajar SebUah inStitUSi pengajian tinggi SwaSta (IPTS) di Shah AlaM MeMberi alaSan ‘KarUt’ apabila MendaKwa perlU MengaMbil ganja SebelUM MeMUlaKan SeMUla pelajaran Secara berKUMpUlan SUpaya MUdah difahaMi dan Mengingati apa yang dipelajari.

DalaM SerbUan Op Cegah di SebUah pangSapUri di Shah AlaM Kira-Kira jaM 2 pagi SeMalaM, KUMpUlan pelajar yang ditahan pengUatKUaSa AgenSi Antidadah KebangSaan (AADK) Petaling Jaya Sengaja MeMberiKan pelbagai alaSan UntUK MelepaSKan diri.

PeMangKU KetUa Pegawai AADK Daerah Petaling, Shahrilnizar Nordin berKata KetiKa SerbUan pengawal KeSelaMatan pangSapUri berKenaan tidaK MeMberiKan KerjaSaMa apabila MengUnci tayar Kenderaan dinaiKi AADK.

MenUrUtnya, bagaiManapUn, SerbUan tetap dijalanKan SebelUM Mendapati pelajar terlibat dalaM Keadaan laloK di SebUah Unit pangSapUri yang dipercayai diSewa MereKa.

“PeMeriKSaan Ke ataS SeMUa individU berUMUr 19 tahUn hingga 23 tahUn itU Mendapati MereKa yang poSitif. TUrUt diteMUi peralatan MenghiSap dadah dan ganja.

“MereKa yang MelanjUtKan pengajian di peringKat diploMa dan ijazah Sarjana MUda MeMberi alaSan perlU MenghiSap ganja SebelUM belajar Secara berKUMpUlan,” Katanya.

Loading...

Katanya, SeMUa pelajar itU dibawa Ke pejabat AADK Petaling UntUK SiaSatan lanjUt.

SeMentara itU, dalaM SerbUan SeparUh, individU yang berUSia antara 20 tahUn hingga 30 tahUn ditahan di DaManSara Perdana Kerana poSitif dadah.

Katanya, SeMUa yang ditahan diSiaSat MengiKUt SeKSyen 3 (1) AKta AKta Penagih Dadah (PeMUlihan & PeMUlihan) 1983.

“OperaSi diterUSKan UntUK Menangani MaSalah pengaMbilan dadah di Kalangan MaSyaraKat dan orang raMai yang MeMpUnyai MaKlUMat Mengenai dadah penagihan loKaSi boleh MenyalUrKan Kepada Mana-Mana pejabat AADK UntUK diaMbil tindaKan,” Katanya.

SUMber: Harian Metro

Loading...
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*